Retourneren

 Het retourneren van de goederen, zoals vermeldt hieronder, geldt enkel voor de aankoop van de goederen via Internet.

Zichttermijn / herroepingsrecht

1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand, heeft de consument het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de consument na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan T&T Design heeft teruggezonden, is de koop een feit. De consument is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij T&T Design.  De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de consument zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt T&T Design er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de consument.

2. Het herroepingrecht geldt niet voor:
• diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van 14 werkdagen
• goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
• voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
Share


Server-Colocate.com Webhosting - Easybytes.com
© Design by mdgpromotions.com